Centar za integraciju i promociju


Cilj Centra za integraciju i promociju je da poveća društvenu integraciju osoba sa mentalnim smetnjama u Srbiji kroz podršku njihovoj deinstitucionalizaciji, kroz društvenu integraciju u lokalnu zajednicu, i osnaživanje kapaciteta ovih osoba aktivnim učešćem u radu Centra za integraciju i promociju. Takođe, Centar ima ulogu da promoviše brigu o mentalnom zdravlju u zajednici i da informiše javnost o uslugama koje postoje u zajednici.

Centar za integraciju i promociju će obogatiti postojeće usluge u lokalnoj zajednici koje su namenjene osobama sa mentalnim smetnjama pružajući kulturne, obrazovne, sportske i druge društvene aktivnosti osobama sa mentalnim poteškoćama, članovima njihovih porodica, lokalnim udruženjima i opštoj populaciji. Aktivnosti realizovane u Centru će omogućiti druženje, učenje, povezivanje i stvaranje za osobe koje imaju mentalne poteškoće.

Jedan od veoma važnih ciljeva Centra za integraciju i promociju jeste da podigne nivo svesti u lokalnoj zajednici o potrebama i pravima osoba sa mentalnim smetnjama u Čurugu i Srbiji, kao i poteškoćama sa kojima se suočavaju, kroz javne kampanje i aktivnosti realizovane u Centru za integraciju i promociju. Organizovanjem javnih događaja u kojima će učešće uzeti opšta populacija i porodice osoba sa mentalnim smetnjama, kao i same osobe sa mentalnim poteškoćama, doprineće se smanjenju društvene stigme i diskriminacije koja postoji prema ovim osobama.

Informisanje o pravima koje imaju osobe sa mentalnim smetnjama

Centar za integraciju i promociju nudi aktivnosti koje su fokusirane na informisanje o pravima koje imaju osobe sa mentalnim smetnjama, i mehanizmima koji su im dostupni za ostvarivanje vlastitih prava. Takođe, ove aktivnosti su usmerene i na povećanje razumevanja pojma poslovne sposobnosti, njene procene i posledicama lišenja iste..

Informatičko opismenjavanje

Informatičko opismenjavanje ima za cilj da poveća znanje i veštine osoba sa mentalnim smetnjama u pogledu korišćenja računara u svakodnevnom životu, korišćenja interneta za pretraživanje i informisanje, u oblasti društvenih mreža i onlajn komunikacije, te obrađivanja teksta i slika, slušanja muzike i pregledanja video zapisa. Kroz sticanje ovih veština korisnici Centra će povećati kapacitete za korišćenje resursa u zajednici, imajući u vidu da sve više sadržaja postaje dostupno onlajn.

Kulturne aktivnosti

Kulturne aktivnosti Centra podrazumevaju promocije knjiga i filmova, projekcije filmova i javne debate.

Kreativni program

Kreativni program će kroz različite kreativne radionice kao što je fotografska radionica podržati umetničko izražavanje osoba sa mentalnim smetnjama i omogućiti priliku ovim osobama da svojim rukama stvore nešto za sebe.

Sportski program

Sportski program podrazumeva aktivnosti individualnih i grupnih sportova za osobe sa mentalnim smetnjama.

Centar za integraciju i promociju će se nalaziti u Čurugu, na adresi Trg Slobode 5. Aktuelni program aktivnosti možete pogledati na fejsbuk stranici Centar za integraciju i promociju Čurug