Procedura prijema u dom


Zahtev centra za socijalni rad

Korisnici na smeštaj u Dom dolaze na zahtev nadležnog Centra za socijalni rad, koji upućuje dokumentaciju za smeštaj potencijalnog korisnika.

Pored ličih dokumenata (Izvod iz matične knjige rođenih, Uverenja o državljanstvu i dr.) medicinske i ostale dokumentacije, bitno je da se Domu prosledi i Izjava potencijalnog korisnika o saglasnost za smeštaj, kao i zakonskog staratelja, ukoliko je osoba lišena poslovne sposobnosti.

Veoma je važno da osoba koja dolazi u Dom bude saglasna sa boravkom u ovoj ustanovi socijalne zaštite.

Razmatranje zahteva

Zahteve za smeštaj razmatra Stručni tim za prijem, premeštaj i otpust korisnika Doma, čiji su članovi: socijalna radnica-rukovodilac Stručnog tima, lekar opšte prakse i pravnica-sekretarka. U proširenom sastavu stručnog tima učestvuju i lekar specijalista-psihijatar i ostali stručni i zdravstveni radnici.

Prilikom odlučivanja o prijemu u Dom, stručni tim razmatra da li postoji mogućnost da druge službe u zajednici na potpuniji način zadovolje potrebe osobe, da li postoji medicinski i drugi razlozi za smeštaj u ustanovu, kao i da li radnici Doma mogu da pruže adevatnu podršku osobi.

Odluka o prijemu

U roku od 15 dana od dana prijema zahteva potpisuje se i donosi konačna odluka o prijemu, stavljanju na listu čekanja ili nemogućnosti prijema potencijalnog korisnika/ce, koja se prosleđuje Centru za socijalni rad.

Prijem u Dom je regulisan Pravilnikom o prijemu korisnika sa opisom metodologije procene i metodologije izrade indivdualnog plana zaštite.