Usluge u domu


Usluge smeštaja ostvaruju se kroz programske aktivnosti, kojima se obezbeđuju u skladu sa procenom potreba korisnika.

Zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i osiguranje bezbednog i prijatnog okruženja

Zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i osiguranje bezbednog i prijatnog okruženja, podrazumeva podršku pri oblačenju i svlačenju; podršku pri održavanju higijene kreveta i prostora, obezbeđivanje ishrane u skladu sa željama i zdravstvenim potrebama korinsika i dr.

Razvoj i očuvanje potencijala korisnika i priprema za održiv nezavisan život

Aktivnosti koje se odnose na razvoj i očuvanje potencijala korisnika kao i priprema za održiv nezavisan život, podrazumevaju podršku u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa drugim licima u okruženju, organizovanje radno-okupacionih i edukativnih aktivnosti koji podstiču sticanje novih znanja i veština, razvoj komunikacionih veština i dr.

Aktivnosti pravne podrške i usmeravanja

Aktivnosti pravne podrške i usmeravanja obuhvataju iniciranje, utvrđivanje i rešavanje građansko-pravnog statusa korisnika, obezbeđivanje dostupnosti pravne pomoći i podrške u skladu sa potrebama korisnika, kao i druge poslove pravne podrške i usmeravanja.