Dom za duševno obolela lica „Čurug“


Dom za duševno obolela lica „Čurug“ je ustanova socijalne zaštite koja već duži niz godina pruža usluge domskog smeštaja, a od 2014. godine razvija i pruža uslugu stanovanje uz podršku osobama sa psihičkim smetnjama. Kapacitet ustanove je 200 korisnika, od kojih 20 korisnika koristi uslugu stanovanje uz podršku.

Nalazi se na samom ulasku u mesto Čurug, na teritoriji Opštine Žabalj. Ustanova, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti obezbeđuje stanovanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba korisnika, kao i zdravstvenu zaštitu.

Dom nekada

Dom „Čurug“ osnovan je 06. maja 1955. godine odlukom sreza Žabalj, kao ustanova za zbrinjavanje starih lica. Tadašnji naziv bio je “Dom za stare i penzionere” Čurug, da bi već prvom klasifikacijom ustanova socijalne zaštite 1968. godine bio bliže definisan kao ustanova za zbrinjavanje pokretnih i nepokretnih starih lica koji imaju psihičkih poteškoća. Par godina kasnije, 1972. god. rađena je nova kategorizacija sa ciljem razvrstavanja korisnika prema kategorijama, te su korisnici Doma bile odrasle osobe sa psihičkim poteškoćama. Godine 1990. naziv ustanove se menja u Dom za duševno obolela lica „Čurug“.

Dom danas

Decembra 2014. godine Dom „Čurug“ proglašen je Odlukom nadležnog Ministarstva za pilot ustanovu u procesu transformacije, te u skladu sa ovom Odlukom radi i na razvoju usluga u zajednici.

Dom „Čurug“ u potpunosti je usmeren ka poboljšanju kvaliteta života korisnika kojima usluge pruža, kako u institucionalnoj tako i u vaninstitucionalnoj zaštiti. Zaposleni ustanove daju svoj maksimum da se korisnicima pruži adekvatna usluga u skladu sa njihovim potrebama, željama i interesovanjima. Velike nade polažu se i u mogućnosti razvoja usluga u zajednici kako bi se postojeći korisnici u što većoj meri uključili u lokalnu zajednicu, a ljudi sa psihičkim smetnjama koji već žive na teritorije Opštine Žabalj i šire, dobili usluge po svojoj meri, u svojim domovima.