Dom za duševno obolela lica „Čurug“


Dom za duševno obolela lica „Čurug“ je ustanova socijalne zaštite koja već duži niz godina pruža usluge domskog smeštaja, a od 2014. godine razvija i pruža uslugu stanovanje uz podršku osobama sa psihičkim smetnjama. Kapacitet ustanove je 200 korisnika, od kojih 20 korisnika koristi uslugu stanovanje uz podršku.

Nalazi se na samom ulasku u mesto Čurug, na teritoriji Opštine Žabalj. Ustanova, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti obezbeđuje stanovanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba korisnika, kao i zdravstvenu zaštitu.

Dom nekada

Dom „Čurug“ osnovan je 06. maja 1955. godine odlukom sreza Žabalj, kao ustanova za zbrinjavanje starih lica. Tadašnji naziv bio je “Dom za stare i penzionere” Čurug, da bi već prvom klasifikacijom ustanova socijalne zaštite 1968. godine bio bliže definisan kao ustanova za zbrinjavanje pokretnih i nepokretnih starih lica koji imaju psihičkih poteškoća. Par godina kasnije, 1972. god. rađena je nova kategorizacija sa ciljem razvrstavanja korisnika prema kategorijama, te su korisnici Doma bile odrasle osobe sa psihičkim poteškoćama. Godine 1990. naziv ustanove se menja u Dom za duševno obolela lica „Čurug“.

Dom danas

Početkom ove godine započeti su radovi na izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih objekata Doma za duševno obolela lica u Čurugu, što je jedna od najvećih investicija u sistemu socijalne zaštite u našoj zemlji vredna više od 920 miliona dinara.

Realizacijom ovog važnog projekta biće povećan kapacitet ustanove i funkcionalnost objekata, što će omogućiti kvalitetniji boravak i negu korisnika, kao i pružanje medicinskih usluga i socijalne zaštite u skladu sa propisanim standardima.

Prilikom obilaska gradilišta, Predsednik Pokrajinske vlade Vojvodine, Igor Mirović izjavio je: „Za dve godine, kada radovi na ovom velikom projektu budu završeni, više od 200 korisnika imaće kvalitetne uslove za boravak i moći ćemo da kažemo da smo ispunili jednu važnu obavezu“.