Radna terapija


U skladu sa iskazanim željama i interesovanjima, procenjenim kapacitetima korisnika za angažovanje, te potrebom za reaktiviranjem, održavanjem ili unapređenjem osnovnih veština značajnih za lično i socijalno funkcionisanje, korisnicima je na raspolaganju veliki broj aktivnosti organizovanih kroz indivcidualni, grupni i rad u sekcijama.

U jednoj od prostorija namenjenoj radnoj terapiji, vrše se aktivnosti koje za cilj imaju pripremu korisnika za samostalniji život, kao i za preseljenje i početak korišćenja usluge stanovanje uz podršku.

Kulinarska radionica

Tokom ove radionice zaposleni sa manjim grupama korisnika radi na reaktivaciji, uvežbavanju i savladavanju pojedinih veština kakve su: priprema napitaka i hrane različitih nivoa zahtevnosti; pravilna priprema i obrada namirnica, održavanje higijene prostora i sredstava za pripremu hrane, serviranje hrane i posluživanje, pravilno rukovanje kuhinjskim priborom i aparatima i sl. Tokom sprovođenja ovih radionica, korisnici se edukuju o nutritivnoj vrednosti namirnica, zdravoj ishrani i zdravim životnim navikama.

Radionice životnih veština

Radionice životnih veština se značajno razlikuju po svom karakteru. Jedna radionica nedeljno namenjenjena je usvajanju pojedinih praktičnih veština, kakve su upotreba mobilnog telefona, peglanje, raspolaganje novcem i dr. dok je drugi termin rezervisan za radionice koje se tiču podsticanja socijalnih veština i osnaživanja korisnika.

Angažovanje u svrhe održavanja postojećih sposobnosti, veština i radnih navika, vrši se između ostalog i uključivanjem korisnika u rad službi vešeraja, krojačice, negovateljica, spremačica, kuhinje i dr.

Poljoprivredne aktivnosti

U okviru poljoprivrednih aktivnosti, korisnici se angažuju u domskom plasteniku i bašti, svakodnevno tokom većeg dela godine, uz podršku i usmeravanje poljoprivrednog radnika i radnog terapeuta ili instruktora. Tokom ovakvog angažovanja, korisnici pored ovladavanja praktičnim veštinama, stiču i nova znanja o uzgajanju poljoprivrednih kultura, te se i na ovaj način osamostaljuju.

Rad na održavanju dvorišta

Rad na održavanju dvorišta još jedna je od programskih aktivnosti koja je svakodnevno dostupna zainteresovanim korisnicima Doma.

Periodično, korisnici se uključuju u aktivnosti vezane za uređenje cvetnih površina u Domu. Tokom letnjeg perioda, korisnici se svakodnevno angažuju u zalivanju i održavanju cveća, uz podršku radnih instruktora.

Ručne radinosti

U prostorijama radne terapije korisnici se svakodnevno angažuju u ručnoj radionosti, gde heklaju, pletu ili vezu. Ova sekcija poseduje i razboj, za korisnike koji su zainteresovani za tkanje. Redovno se obezbeđuje sav potreban materijal, a za one koji to žele da nauče daju se upustva i edukacija sve dok ne savladaju veštine.

Kreativne radionice

Takođe, svakodnevno se organizuju i razne kreativne radionice koje obuhvataju rad sa papirima, glinom, plastelinom kao i slikanje, dekupaž, oslikavanje svile i stakla i sl.

Računarska sekcija

U okviru Doma svakodnevno funkcioniše i računarska sekcija. Svim korisnicima dostupna su tri računara sa internetom. Za korisnike koji to žele, po potrebi organizuju se individualne edukacije osnovnih veština rada na računaru – kucanje dokumenata, pretraživanje interneta, upotreba mejla i skajpa i dr, prilagođene željama i mogućnostima korisnika.

Društvene igre

Tokom dana, u dnevnim boravcima po pavljionima, svaodnevno je dostupno igranje društvenih igara. Za realizaciju ovih aktivnosti i motivaciju korisnika za uključivanje, zaduženo je svo osoblje po paviljonima.